Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Přijetí do zařízení

Přijetí do zařízení probíhá na základě písemné nebo ústní žádosti zájemce o službu a na základě jednání se zájemcem o službu. Ústní žádost podávají zájemci o službu jen v případě akutního ubytování (služba azylové domy), v ostatních případech podávají zájemci žádosti písemné. O poskytnutí sociální služby se žádá přímo v azylovém domě.

Služby jsou poskytovány na základě písemné uzavřené smlouvy o poskytnutí sociálních služeb. Před uzavřením písemné smlouvy je zájemce povinen předložit posudek registrujícího praktického lékaře o svém zdravotním stavu a o zdravotním stavu svých dětí.

Délka doby poskytnutí služby se sjednává individuálně podle potřeb zájemce o služby a podle možností organizace. Možná délka doby sjednání služby se u jednotlivých druhů služeb liší, ale vždy se doba poskytnutí služby sjednává na dobu určitou.

Průběh pobytových služeb je plánován. Poskytování služby probíhá na základě individuálního plánu průběhu sociální služby každého uživatele, který zpracovává s uživatelem klíčový pracovník a který je aktuálně upravován podle přání, potřeb a vývoje situace uživatele. Individuální plán je pravidelně za přítomnosti uživatele vyhodnocován. O průběhu poskytování služby se vede dokumentace . Uživatel má právo nahlédnout do veškeré dokumentace, která se o něm vede.

Ve všech zařízeních je stanoven určitý režim, který jsou uživatelé služby povinni dodržovat, a to jak v zájmu svém, tak v zájmu spoluobyvatel zařízení.

ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

menu-circlecross-circlechevron-down-circle