Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

O nás

Zřizovatelem organizace je Statutární město České Budějovice.

Organizace byla zřízena k 1.1.1996 a je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddíle Pr, vložce číslo 110.

Organizace jedná prostřednictvím svého statutárního zástupce, kterým je ředitelka organizace.

Postavení a úkoly jednotlivých zaměstnanců organizace stanoví Organizační řád. Vnitřní chod organizace upravuje Provozní řád.

Více k předmětu a účelu činnosti ve Zřizovací listině včetně jejích příloh č. 1 a č. 2. (vše pdf)

K doručování písemností slouží adresa sídla organizace a u ní uvedené kontakty (adresa, e-mail, datová schránka). Elektronickou formou přijímáme dokumenty ve formátu PDF, které jsou následně převedy do listinné podoby. Poškozené dokumenty, ze kterých nelze určit odesílatele, organizace nezpracovává.

Obecné informace

Posláním našich jeslí je profesionálním způsobem doplnit rodinnou péči a výchovu dětí do 3 let věku. Cílem je rozvíjet harmonický rozvoj dětí od raného věku v souladu s jejich věkovými možnostmi a s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem.

Uplatňujeme individuální přístup k dětem, protože každé dítě je osobnost, která má svá specifika. Staráme se o rozvoj dětí v oblasti psychomotorické, řečové, sebeobsluhy, hygieny a i v oblasti poznávání a návyků. Podporujeme u dětí získávání důležitých sociálních kontaktů s vrstevníky.

Podmínky pobytu dítěte v jeslích upravuje Domácí řád, který má každé zařízení vlastní.

V jeslích se dbá na další vzdělávání pracovníků a jejich zaškolování. Je zde vykonávána praxe studentů smluvních škol.

menu-circlecross-circlechevron-down-circle