Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Příspěvková organizace Centrum FILIA má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění, na který v dalším textu odkazujeme.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, e-mailem na adresu: reditel.jaz@seznam.cz). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemnou žádost o informaci lze podat řediteli Centra FILIA, E. Pittera 256/3, 370 01 České Budějovice

Posouzení

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude Vaše žádost odložena.

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Centra FILIA Vaši žádost odložíme a tuto skutečnost Vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení Vaší žádosti.

Omezení práva na informace

S ohledem na zákonná ustanovení vám požadovanou informaci nebudeme moci poskytnout, pokud se jedná o:

 • utajovanou informaci,
 • obchodní tajemství,
 • informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
 • informace o probíhajícím trestním řízení či rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a dalších údajů stanovených zákonem.

Lhůta pro poskytnutí informace

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací ve spisovně Centra FILIA,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom Vás včas informovali, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Odvolání, stížnost

Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli, Statutárnímu městu České Budějovice. Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete do 30 dnů podat stížnost, pokud:

 • nesouhlasíte s vyřízením žádosti,
 • nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.

Příjem podání a podnětů

Podání lze učinit zejména v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Kontakty pro příjem podání jsou uvedeny zde.

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.
   

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC/DOCX,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Obrazové dokumenty:

 • PNG,
 • JPG/JPEG,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3).

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který organizace nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Úhrady za poskytování informací:

Centrum FILIA je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněno vyžádat si úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud organizace bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, tuto skutečnost vám spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovována na základěsazebníku úhrad, který je platný pro jejího zřizovatele. Sazebník je dostupný na jeho stránkách.

Úhradu za poskytnutí informace můžete provést do 60 dnů od oznámení její výše platbou v hotovosti na pokladně organizace, bezhotovostní platbou na účet organizace nebo platbou poštovní poukázkou, přičemž platební dispozice (číslo účtu a předmět platby) naleznete vždy přímo v obdržené výzvě k úhradě.

menu-circlecross-circlechevron-down-circle