Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Azylové domy pro matky s dětmi

 • azylové domy (§ 57 z. č. 108/2006 Sb. - 13 pokojů)

Posláním služby poskytnout matkám s dětmi a těhotným ženám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, přechodné ubytování spojené s podporou jejich snahy řešit svou situaci. Služba je založena na principech profesionality, individuálního přístupu, spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a empatie. Směřuje ke zlepšení kvality života uživatelů služby a k jejich zařazení do běžného života.

Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro zvládnutí nepříznivé sociální situace uživatelů služby, pomoci dosáhnout uživatelům služby takovou změnu v životě, aby přestali službu potřebovat, zvyšovat kvalitu sociální práce s uživateli služeb. Specifickým cílem je umožnit dětem zůstat v péči matky.

Cílovou skupinou jsou:

 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

resp . jsou cílovou skupinou matky s dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví a života, bezpečí či důstojnosti.

Služba není vhodná pro osoby:

 • závislé na pomoci jiné fyzické osoby, na alkoholu, na drogách či jiných omamných látkách
 • agresivní
 • hledající jen ubytování bez poskytování sociální služby
 • nerespektující zásady společného soužití
 • nemající zájem o aktivní řešení situace
 • nesplácející dluhy k organizaci
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služeb buď ze zákona (stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, akutní infekční nemoc, duševní porucha), anebo podle posudku lékaře

Poskytování služby je omezeno nedostatečnou velikostí volných pokojů pro matku s více dětmi.

 Úkony, které služba obsahuje:

 • poskytnutí ubytování
  • zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství - všem uživatelům služby je poskytováno zdarma

Uživatelé služeb mají možnost  účastnit se různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností i společenských akcí pořádaných v azylovém domě. 

menu-circlecross-circlechevron-down-circle