Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Azylové domy pro ženy

azylové domy (§ 57 z. č. 108/2006 Sb. - 9 lůžek ve 4 pokojích)

Posláním sociální služby je poskytnout ženám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, přechodné ubytování spojené s podporou jejich snahy řešit svou situaci. Služba je založena na principech profesionality, individuálního přístupu, spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a empatie. Směřuje ke zlepšení kvality života uživatelů služby a k jejich zařazení do běžného života.

Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro zvládnutí nepříznivé sociální situace uživatelů služby, pomoci dosáhnout uživatelům služby takovou změnu v životě, aby přestali službu potřebovat, zvyšovat kvalitu sociální práce s uživateli služeb. Specifickým cílem je obnovit či upevnit kontakt s rodinou.

Cílovou skupinou jsou:

 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

resp. ženy do 65 let, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví a života, bezpečí či důstojnosti.

Služba není vhodná pro ženy:

 • závislé na pomoci jiné fyzické osoby, na alkoholu, na drogách či jiných omamných látkách
 • hledající jen ubytování bez poskytování sociální služby
 • agresivní
 • nerespektující zásady společného soužití
 • nemající zájem o aktivní řešení situace
 • nesplácející dluhy k organizaci
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služeb bud ze zákona (stav osoby vyžaduje ústavní péci ve zdravotnickém zařízení, akutní infekční nemoc, duševní porucha) anebo podle posudku lékaře

Úkony, které služba obsahuje:

 • poskytnutí ubytování
  • zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství - všem uživatelům služby je poskytováno zdarma

Uživatelé služeb mají možnost  účastnit se různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností i společenských akcí pořádaných v azylovém domě. 

menu-circlecross-circlechevron-down-circle