Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Trvalé umístění dítěte

Přijetí dítěte do jeslí:

 • jesle jsou určeny pro děti ve věku 6 měsíců až 3 let (Jesle E. Pittera 6 mesíců až 3 roky, Jesle K. Štěcha 18 měsíců až 3 roky, Jesle Čéčova 2 až 3 roky), řádně očkované a jejichž rodiče jsou zaměstnáni (popř. studují) a alespoň jeden z rodičů má trvalé bydliště v Českých Budějovicích - výjimku uděluje ředitelka organizace na základě písemné žádosti rodičů
 • pokud chcete umístit dítě do jeslí, je nutné si podat přihlášku
 • dítě je přijímáno na základě "Oznámení o přijetí dítěte do jeslí" vydané provozovatelem jeslí a vyplnění a odevzdání dalších nezbytných tiskopisů
 • závazné přihlášky jsou přijímány nejdříve 3 měsíce před předpokládaným nástupem dítěte do jeslí, a to v kanceláři vedoucí provozu v Jeslích E. Pittera (zvonek "kancelář-jesle") nebo zápisem
 • pokud není domluveno jinak nezávazně může rodič nahlásit svůj zájem o umístění dítěte v průběhu celého roku - osobně, telefonicky, e-mailem u vedoucí provozu jeslí nebo jeho zástupce v Jeslích E. Pittera, tímto rodič souhlasí s použitím poskytovaných údajů
 • děti jsou umisťovány na oddělení dle věku
 • vzhledem k útlému věku dítěte a jeho snažší adaptaci na prostředí v jeslích je uskutečňován postupný příjem - dítě chodí zpravidla dva týdny na tzv. zvykání (nejprve do 11,00 hodin a postupně je doba pobytu prodlužována

Pobyt v jeslích:

 • provoz jeslí: 6,00 - 17,00 hod.
 • je vhodné, aby délka pobytu dítěte v jeslích nepřesahovala 9 hodin denně
 • dítě přivádějí a odvádějí z jeslí rodiče nebo jiná osoba způsobilá k právním úkonům, kterou rodiče uvedou
 • před převzetím dítěte zjišťují pracovníci výchovné péče příslušného oddělení, kam dítě dochází, informace o aktuálním stavu dítěte (rozhovor s rodiči o aktuálním psychosomatickém stavu dítěte)
 • příjem dětí končí v 8,00 hodin není-li domluveno jinak - jestliže z nějakého důvodu nemůžete přivést dítě do jeslí, nahlaste to do stejné hodiny
 • pro děti je připravována celodenní strava (viz Jídelníček) a je dodržován pitný režim
 • návštěvy v místnostech jeslí, které jsou vyhrazeny pro děti, nejsou z hygienických důvodů povoleny

Nepřítomnost dítěte v jeslích:

 • povinnost rodiče ohlásit nepřítomnosti dítěte v jeslích nejpozději do 12,00 hodin předchozího pracovního dne  -  v pondělí, příp. po svátcích je možné odhlásit dítě v Jeslích E. Pittera a Jeslích K. Štěcha do 7,00 hodin ráno
 • první den neomluvené nepřítomnosti je možno stravu vyzvednout v kuchyni - nevyzvednutá strava je vydána přítomným dětem
 • po nemoci , příp. jiné nepřítomnosti ditěte v jeslích, je rodič povinen přihlásit dítě nejdéle do 12,00 hodin pracovního dne, který předchází prvnímu dni docházky

Ukončení poskytování služeb jeslí:

 • na základě žádosti rodiče
 • uplynutím školního roku, ve kterém dítě dovrší tří let
 • dítě bez omluvy nedochází do jeslí déle než 2 týdny
 • dítě není schopno se adaptovat nebo zdravotní stav dítěte ohrožuje zdraví ostatních dětí
 • rodič neuhradí ani po opakovaném upozornění platbu za umístění dítěte v jeslích nebo závažným způsobem narušuje provoz jeslí, popř. opakovaně porušuje domácí řád
 • nejsou již plněny podmínky pro umístění do jeslí

Platba za umístění dítěte v jeslích:

 • platba se skládá ze stravovací jednotky a příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (paušál + platba za odchozené dny)
 • výše platby je stanovena v "Ceníku služeb v jeslích"
 • nevratný paušál je hrazen v aktuálním měsíci, platba za odchozené dny a stravné probíhá zpětně do 5. dne následujícícho měsíce
 • stanovenou platbu platí rodiče v hotovosti u vedoucí provozu jeslí (v Jeslích K. Štěcha a Jeslích Čéčova u pracovníka výchovné péče - zástupce vedoucího výchovné péče) nebo po dohodě inkasem - nutno předložit doklad o provedení souhlasu s inkasem z účtu rodiče

Poskytování informací a vyřizování stížností a námitek:

 • o provozu a činnosti jsou rodiče informování na nástěnkách v jeslích a na těchto webových stránkách
 • všichni zaměstnanci i studenti docházející na praxi jsou vázáni povinnou mlčenlivostí
 • informace o dětech jsou podávány rodičům přímo pracovníky výchovné péče na oddělení - rodiče si mohou dohodnout i osobní konzultace na konkrétní den a hodinu
 • rodiče jsou povinni nahlásit změny jimi uvedených údajů o sobě nebo dítěti umístěnému  v jeslích
 • o dětech jsou pracovníky výchovné péče na odděleních vedeny záznamy o poskytované výchovné péči a všechny podstatné události dne jsou zaznamenány v "Deníku skupiny" - rodiče mají právo požádat vedoucího výchovné péče nebo jeho zástupce v příslušných jeslích o nahlédnutí do dokumentace vedené o jejich dítěti
 • podněty a stížnosti lze podávat ústně i písemně (lze je vhodit do schránky umístěné v chodbě jeslí)
 • ústní stížnosti rodičů vyřizuje vedoucí výchovné péče, písemné stížnosti ředitelka organizace

Podrobněji upraveno Domácím řádem jednotlivých jeslí.

menu-circlecross-circlechevron-down-circle